Monday, February 21, 2011

Black Tie Affair!

Prestige Nightlife | The Black Tie Affair | Lot 46 | February 19, 2011

21+ Event at Lot 46.  Happy 21st birthday to my linebro, Henry Deng!!!


Happy birthday, Henry!